Algemene voorwaarden

  1. Elke verkoop en elke bestelling is, vanaf de bestelling door de koper, onderworpen aan de hierna algemene voorwaarden. Om een eventuele afwijking dient uitdrukkelijk te worden verzocht, en zij zal slechts gelden indien zij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk door ons wordt aangenomen. De algemene voorwaarden van onze afnemers binden ons niet.
  2. De leveringstermijnen worden enkel verstrekt ten titel van inlichting. Bestellingen die later uitgevoerd worden dan de vooropgestelde datum blijven van kracht, zonder dat de koper het recht heeft deze te annuleren, de goederen te weigeren of een eis tot schadevergoeding te stellen.
  3. De geleverde goederen blijven onze eigendom, tot aan de volledige betaling. Alle risico’s, ook deze door toeval of overmacht, zijn en blijven evenwel ten laste van de koper. Indien de koper in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen binnen de daartoe bij aangetekende brief gestelde termijn, of zij het voorwerp wordt van om het even welke insolventieprocedure, is hij ertoe gehouden ons de goederen, op eenvoudig verzoek, binnen de 24 uur terug te bezorgen. Mocht hij zulks verzuimen, dan laat hij ons toe de goederen, ongeacht de plaats waar zij zich bevinden, zonder enige formaliteit, terug te nemen. Het is de koper uitdrukkelijk verboden de goederen te verkopen, te verpanden of er over te beschikken op welke wijze ook, voor de volledige betaling van de prijs, op straffe van vervolging bij toepassing van artikel 491 S.W.
  4. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze prijzen bepaald “winkel Appeltere”, en komen de vervoers- en andere kosten ten taste van de koper. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer het vervoer voor onze rekening is.
  5. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen gemotiveerd te zijn en dienen uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden, zoniet worden zij niet in overweging genomen. Het is aan de koper om de ontvangstdatum van de factuur te bewijzen.
  6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van geleverde goederen. Evenmin wordt enige verantwoordelijkheid opgenomen voor welkdanige schade ook voortspruitend uit of samenhangend met het gebruik of de doorverkoop van de door ons geleverde goederen. Gevolgschade is steeds van vergoeding uitgesloten, zelfs indien onze aansprakelijkheid zou komen vast te staan.
  7. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Appelterre. Terhandstelling van wissels brengt geen schuldvernieuwing mee. Bij gebrek aan contante betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de interestvoet die van toepassing is ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties B.S. 7 augustus 2002). Bovendien zal het verschuldigde saldo, bij wijze van schadeloosstelling, van rechtswege en zonder ingebrekstelling, verhoogd worden met 10%, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.250,00 EUR, onverminderd de eventuele gerechtskosten.
  8. Het op welke wijze ook in gebreke blijven van de koper geeft ons het recht om zonder enige aanmaning alle werken, bestellingen of contracten te schorsen, en eventueel reeds gedane leveringen, zelfs indien zij onvolledig zijn, te factureren. Alsdan zullen al onze openstaande schuldvorderingen van rechtswege opeisbaar worden, zelfs indien voordien termijnen waren afgesproken of toegekend.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle gechillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kostenloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwenstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarde en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.